ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕙᑦ?

ᑖᓐᓇ ᖃᓄᐃᑉᐱᑖ? ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅᓲᑎᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑕᐅᑎᓪᓗᒍᓪᓗ, ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᓕᒫᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᒃᑯᑦ. ᐊᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖃᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᓕᒫᖓᓂ. ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᓲᕐᓗ ᒪᐃᔭᐃᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᐅᓗᑎᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᒃᑯᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᑐᓵᔨᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓗᑎᓪᓗ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᒋᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᒃᓯᓂᕐᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ.