ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑲ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ?

ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓃᑦᑐᓂ, ᐱᑎᑦᓯᓚᕿᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂ ᐱᓇᐃᓗᓗᑕᐅᓗᐊᖅᐸᑦᑐᓂ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᑐᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᒋᐊᕆᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᖁᔭᕐᒥᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᖁᔭᒥᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓃᑦᑐᓂ ᐱᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᑯᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐱᓇᐃᓗᑕᕆᔭᒥᓐᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᕕᖏᓐᓄᑦ.