ᓱᓇᐅᕙᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒃᑲ ᐱᖃᑕᐅᓂᖃᖅᑎᓪᓗᖓ?

ᓴᐳᑎᔭᐅᒃᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᑦ ᑲᙳᓇᖅᑐᖁᑎᑎᓪᓗ, ᖃᓄᐃᑉᐱᑖ? ᑲᓇᑲᓕᒫᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᐱᕆᖅᑳᖃᒃᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᔭᕐᓂᑦ ᐊᖏᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᓯᓕᒫᑎᓪᓗ ᐱᖃᑕᐅᒍᒪᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᖅ ᑐᕿᖃᖅᐸ ᐃᓕᖕᓄᑦ?

  • ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᒃᓯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐱᒡᔪᑎᖓᓂᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᑉ, ᐱᖃᓯᐅᓪᓗᒋᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᒃᑎᒃᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᐃᓪᓗ, ᐱᖃᓯᐅᖕᒥᓗᒍ ᑲᙳᓇᖅᑑᑎᑕᐅᓂᖓ ᑕᒪᑐᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᑉ ᐊᐱᖅᓲᑎᑎᒍᑦ, ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ,
  • ᐅᑭᐅᑭᒃᑑᒍᕕᑦ, ᐊᖏᕐᓃᑦ ᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖕᓂᑦ ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᖅᑭᔨᖕᓂᑦ. ᒪᒃᑯᒃᑑᒍᕕᑦ, ᐅᑭᐅᖃᕐᓗᑎᑦ 12ᓂᑦ ᐅᖓᑖᓂᓪᓗ, ᐊᐱᕆᔭᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑎᑦ ᐊᖏᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐱᖃᑕᐅᒍᒪᓂᕐᒧᑦ – ᐱᖃᑕᐅᒍᒪᙱᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᑦ ᐸᖅᑭᔩᓪᓘᖕᓃᑦ ᐊᖏᕐᓂᕋᓗᐊᕐᐸᑦ.
  • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑯᑎᑦ ᐊᓪᓗᕈᓐᓇᕐᓗᒍ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᔪᖅ ᑭᐅᒍᒪᙱᒃᑯᕕᐅᒃ. ᓄᖅᑲᐅᑎᒍᓐᓇᕐᒥᔭᐃᑦ ᐊᐱᖅᓲᑎ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍᓪᓗ ᐊᖏᕐᓂᕆᓯᒪᔭᐃᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ.
  • ᑐᑭᓯᕆᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᓴᒃᑯᐃᔭᐅᓂᐊᙱᒃᑐᑦ ᓱᖅᑯᐃᕋᒃᓴᐅᓂᐊᕋᑎᓪᓗ ᓇᑭᖔᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ. ᑖᒃᑯᓇᓂ ᖃᓄᐃᑉᐱᑖ? ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᒃᓯᐊᕐᓂᖃᖅᑐᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓅᖓᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓂᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐱᒡᔪᑎᖓᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒃᐱᑦ ᐱᖃᑕᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖓᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒥ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ, ᐅᕙᓂ 613-299-7522 ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ grable@itk.ca.